Tào Chương (?-223) tự Tử Văn, là con trai của Tào Tháo và là tướng nhà Tào Ngụy thời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Tào Chương là con trai thứ hai của Ngụy Vũ vương Tào Tháo và Biện phu nhân, em cùng mẹ của Ngụy Văn Đế Tào Phi. Hiện tại chưa xác định được năm sinh của Tào Chương, chỉ biết người anh cùng mẹ trên ông là Tào Phi (sinh năm 187) và người em kế sau là Tào Thực sinh năm 192.

Trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, Tào Chương được mô tả nổi bật qua lời khen "thằng con râu vàng", sức địch muôn người của Tào Tháo ở hồi 72.

Tào Chương có võ nghệ giỏi nhất trong số các con Tào Tháo.

Tào Chương có võ nghệ giỏi nhất trong số các con Tào Tháo.

Trong số những người con của Tào Tháo, Tào Chương là người có năng lực quân sự và võ nghệ giỏi nhất, khác với Tào Phi và Tào Thực chuyên về văn chương.

Tào Chương có bộ râu vàng vì vậy Tào Tháo vẫn gọi ông là "thằng con râu vàng". Ông là người có sức khỏe hơn người, có thể tay không đánh được mãnh thú. Lúc ông trưởng thành, khi đó cha ông là Tào Tháo đang giữ cương vị đầu triều nhà Hán, quyết sách mọi việc, vượt quyền vua Hán Hiến Đế. Tào Chương được cha cho làm tướng lĩnh trong quân đội, phong tước Yên Lăng hầu.

Năm 218, Tào Tháo, phong cho Tào Chương làm Bắc trung lang tướng, Hành kiêu kỵ tướng quân, cầm quân đánh bộ tộc Ô Hoàn. Tào Chương tác chiến thuận lợi, nhanh chóng đánh bại quân Ô Hoàn. Lúc đó, Tào Tháo vừa bại trận ở Hán Trung, phải rút đại quân ra Trường An.

Đầu năm 219, Tào Chương đến thẳng Trường An ra mắt cha báo công. Tào Tháo nghe tin ông lập công, rất vui mừng nắm bộ râu vàng của con khen: "Thằng con râu vàng của ta quả nhiên khác hẳn mọi người". Tào Tháo phong ông làm Việt Kỵ tướng quân, trấn thủ Trường An, còn mình trở về Lạc Dương.

Tào Tháo đánh giá rất cao Tào Chương.

Tào Tháo đánh giá rất cao Tào Chương.

Trong Tam quốc diễn nghĩa, nhà văn La Quán Trung chỉ nhắc tới việc Tào Chương chinh chiến với Ô Hoàn một cách sơ lược, nhưng lại đề cập nhiều tới việc ông tham chiến ở trận Hán Thủy với Lưu Bị. Tào Chương xung trận và chém chết tướng Thục là Ngô Lan.

Trên thực tế Tào Chương không dự trận Hán Thủy, còn Ngô Lan vì bị Tào Hồng đánh bại ngay trước khi Tào Tháo khởi đại quân đến Hán Trung; Ngô Lan bỏ chạy vào Âm Bình và bị người tộc Đê giết chết.

Tới cuối năm 219, Tào Tháo tái phát bệnh đau đầu nhắm khó qua khỏi, sai người gọi gấp Tào Chương về Lạc Dương. Đầu năm 220, khi Chương về tới nơi thì Tào Tháo đã qua đời, người lo việc tang lễ là Giả Quỳ. Tào Chương hỏi ấn Ngụy vương của Tào Tháo, Giả Quỳ đáp rằng Ngụy vương đã lập thế tử Tào Phi.

Lúc đó Tào Phi đang ở Nghiệp Thành (trung tâm nước Ngụy) tuyên bố là người kế vị ngôi Ngụy vương của Tào Tháo, và lệnh cho các em là Tào Chương và Tào Thực phải trở về đất phong. Tào Chương biết không thể tranh ngôi với Tào Phi, đành trở về Yên Lăng.

Tào Phi phế vua Hán Hiến Đế, lập ra nhà Tào Ngụy.

Tào Phi phế vua Hán Hiến Đế, lập ra nhà Tào Ngụy.

Để bảo vệ quyền lực đang nắm giữ, Tào Phi áp dụng chế độ quy định với các chư hầu đời trước: nếu không có lệnh, cấm được đến Nghiệp Thành yết kiến vua mới, lại cấm thư từ giao du với các chư hầu khác, chịu sự giám sát đặc biệt.

Sau khi Tào Phi phế vua Hán Hiến Đế, lập ra nhà Tào Ngụy, tức là Ngụy Văn Đế, đóng đô ở Lạc Dương, ông đã thăng Tào Chương lên từ Yên Lăng hầu làm Yên Lăng công. Năm 222, Tào Phi thăng Tào Chương lên làm Nhiệm Thành vương.

Năm 223, Tào Chương nhận được lệnh triệu tập của Tào Phi về kinh Lạc Dương. Ông lên đường vào kinh đô. Tới tháng 6/223, Tào Chương đột ngột qua đời ở Lữ đệ.

Video: Tư Mã Ý khuyên Tào Chương.

Quốc Tiệp (t/h) / Người Đưa Tin

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tam-quoc-dien-nghia-chan-dung-nguoi-con-trai-co-nang-luc-quan-su-va-vo-nghe-gioi-nhat-cua-tao-thao-a481140.html